محوریت مسجد در سبک زندگی اسلامی و جوامع اسلامی است
برنامه های مرکز رسیدگی به امور مساجد در راستای حضور بیشتر و تاثیر گذارتر بانوان در مسجد با حضور معاون فرهنگی و اجتماعی مرکز رسیدگی به امور مساجد بررسی شد